Spotkanie ekspertów ds. finansów publicznych w MF

image_galleryNowoczesne metody zarządzania finansami publicznymi to punkt przewodni 11. posiedzenia OECD Wyższych Urzędników Budżetowych z krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (11th Annual Meeting of Central, Eastern and South-Eastern European Senior Budget Officials – CESEE-SBO), które odbyło się – po raz pierwszy w Polsce – w dniach 21-22 maja 2015 r. w Ministerstwie Finansów.

Minister finansów Mateusz Szczurek podkreślił znaczenie modernizacji sposobów planowania budżetowego dla efektywnego i skutecznego finansowania zadań publicznych, a tym samym dla racjonalnego wykorzystania pieniędzy powierzonych państwu przez podatników. „Wydatki powinny być skoncentrowane przede wszystkim na wybranych obszarach, które są ważne dla rozwoju kraju. Powinno być to połączone z identyfikacją działań związanych z wdrażaniem zintegrowanych strategii rozwojowych w kraju” – powiedział minister. „Konieczne jest wzmocnienie powiązań między planowaniem finansowym a planowaniem strategicznym na podstawie wieloletniego planowania finansowego i budżetu zadaniowego, a także przeglądy wydatków” – dodał Mateusz Szczurek i wyraził przekonanie, że obrady, które służą wymianie najlepszych praktyk i doświadczeń, przyczynią się do wzmocnienia stanu finansów w krajach regionu. Wiceminister finansów Artur Radziwiłłprzedstawił aktualny stan prac i perspektyw wdrażania w Polsce przeglądów wydatkowych, a także rozwój planowania budżetowego w układzie zadaniowym.

Minister Szczurek przypomniał też osiągnięcia naszego kraju w procesie konsolidacji fiskalnej. Przyniosły one znaczące obniżenie deficytu w ciągu ostatnich 4 lat, możliwe głównie przez korektę po stronie wydatków i jednoczesny wzrost gospodarczy, który w ostatnich latach jest najwyższy w UE. „Spodziewamy się, że procedura nadmiernego deficytu zostanie zamknięta dla Polski jeszcze w tym roku” – ocenił minister. Mateusz Szczurek zaznaczył również, że polski resort finansów skupia się nie tylko na poprawie kondycji finansów publicznych, ale również na edukacji finansowej społeczeństwa, aby obywatele płacący podatki wiedzieli, na co są one przeznaczane i dlaczego.

W dwudniowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele resortów finansów z 26 krajów oraz eksperci organizacji międzynarodowych – poza OECD, które podczas otwarcia reprezentował Ronnie Downes (Deputy Head, Budgeting & Public Expenditures), wprowadzając uczestników w problematykę spotkania – także z Banku Światowego, PEMPAL (The Public Expenditure Management Peer Assisted Learning), Centre of Excellence in Finance (z siedzibą w Słowenii) i Komisji Europejskiej. Uczestnicy rozmawiali o najnowszych osiągnięciach oraz przyszłych wyzwaniach związanych z prognozowaniem makroekonomicznym oraz z funkcjonowaniem średnio-okresowych ram budżetowych, z uwzględnieniem dyscypliny fiskalnej i reguł wydatkowych. Przedstawiono także doświadczenia międzynarodowe we wprowadzaniu przeglądów wydatków publicznych oraz te kwestie polityki budżetowej państwa, które podlegają dynamicznemu rozwojowi w krajach OEDC. Chodzi o partycypację obywateli w procesach planowania budżetowego oraz transparentności budżetowej, jak również o budżetowanie zorientowane na zapewnianie równych szans (inclusive budgetary governance), z uwzględnieniem kwestii równouprawnienia płci. Tematem debaty było też budżetowanie polityki ochrony zdrowia na tle wyzwań i perspektyw długookresowych oraz najlepsze rozwiązania budżetowania zadaniowego i możliwości dalszego doskonalenia tej formy zarządzania finansami publicznymi, która ma za zadanie podnoszenie efektywności i skuteczności wydatków publicznych.

Tematem spotkania było ponadto m.in. finansowanie inwestycji w infrastrukturę, w tym rozwiązania umożliwiające większą rolę instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Spotkanie w Ministerstwie Finansów odbyło się w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Wsparcie przygotowania i wdrożenia budżetu zadaniowego na poziomie centralnym w latach 2008-2012″, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opinie: 1

Dodaj opinię

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.